#20 St 104k. Phum Prey Sala Sangkat Kakab Khan Porsenchey Phnom Penh.