#20 St 104k. Phum Prey Sala Sangkat Kakab Khan Porsenchey Phnom Penh.

អាហារ​ប៊ូ​ហ្វេ

Bề bề
Bề bề
ទំនាក់ទំនង
Ba chỉ bò Mỹ
Ba chỉ bò Mỹ
120.000
Ngao 2 vòi
Ngao 2 vòi
120.000
Mực trứng
Mực trứng
250.000